Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Jij & Ik en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen praktijk
Salon Jij & Ik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lisanne zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken annuleren
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lisanne melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lisanne 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedrag mag ook besteedt worden aan producten van Salon Jij & Ik. Indien de cliënt meer dan vijf minuten maar minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Lisanne de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Salon Jij & Ik vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon, prijswijzigingen onder voorbehoud. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen. Wanneer er, bij hoge uitzondering, is afgesproken dat cliënt de behandeling per factuur wenst te betalen, moet dit binnen een termijn van 14 dagen voldaan worden. Er wordt éénmalig een herinnering verstuurd waarbij deze binnen 7 dagen betaald moet worden. Wanneer de herinnering niet binnen 7 dagen betaald wordt mag Lisanne 20% extra bovenop de factuurprijs berekenen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Lisanne de eerste behandeling van alle gegevens, waarbij aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en administratie. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Lisanne behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lisanne zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Salon Jij & Ik is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lisanne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Salon Jij & Ik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lisanne is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lisanne is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Salon Jij & Ik geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten (mits deze ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden).

Deze garantie vervalt indien:
-De cliënt andere producten dan de door Lisanne geadviseerde producten heeft gebruikt
-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
-De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geldt er geen geld-retour-garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverde product geruild worden voor een ander product (na visuele beoordeling van de klachten door Lisanne, echter binnen één week/7 dagen)
9. Beschadiging & diefstal
Salon Jij & Ik heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan Lisanne. Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, schriftelijk gemeld worden aan Lisanne de eigenaresse van Salon Jij & Ik. De praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht op basis van feiten gegrond is, zal Lisanne de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lisanne en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Deze volgende uitspraak is voor beide partijen bindend.
11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lisanne het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Salon Jij & Ik en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Salon Jij & Ik is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/SocialMedia en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van Salon Jij & Ik. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hiervoor kan Salon Jij & Ik niet verantwoordelijk worden gehouden.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Jij & Ik en een cliënt waarop de praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen praktijk
Salon Jij & Ik zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lisanne zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken annuleren
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lisanne melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lisanne 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Dit bedrag mag ook besteedt worden aan producten van Salon Jij & Ik. Indien de cliënt meer dan vijf minuten maar minder dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Lisanne de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Salon Jij & Ik vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon, prijswijzigingen onder voorbehoud. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of contant te voldoen. Wanneer er, bij hoge uitzondering, is afgesproken dat cliënt de behandeling per factuur wenst te betalen, moet dit binnen een termijn van 14 dagen voldaan worden. Er wordt éénmalig een herinnering verstuurd waarbij deze binnen 7 dagen betaald moet worden. Wanneer de herinnering niet binnen 7 dagen betaald wordt mag Lisanne 20% extra bovenop de factuurprijs berekenen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Lisanne de eerste behandeling van alle gegevens, waarbij aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en administratie. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Lisanne behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lisanne zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Salon Jij & Ik is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lisanne verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Salon Jij & Ik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lisanne is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lisanne is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Salon Jij & Ik geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten (mits deze ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden).

Deze garantie vervalt indien:
-De cliënt andere producten dan de door Lisanne geadviseerde producten heeft gebruikt
-De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
-De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geldt er geen geld-retour-garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverde product geruild worden voor een ander product (na visuele beoordeling van de klachten door Lisanne, echter binnen één week/7 dagen)
9. Beschadiging & diefstal
Salon Jij & Ik heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan Lisanne. Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, schriftelijk gemeld worden aan Lisanne de eigenaresse van Salon Jij & Ik. De praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht op basis van feiten gegrond is, zal Lisanne de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lisanne en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Deze volgende uitspraak is voor beide partijen bindend.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lisanne het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Salon Jij & Ik en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Salon Jij & Ik is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website/SocialMedia en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van Salon Jij & Ik. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Hiervoor kan Salon Jij & Ik niet verantwoordelijk worden gehouden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2020 Salon Jij & Ik | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.